Kursy DAN

Zbiorczy Pakiet Szkoleń DAN Europe
dempDAN oferuje liczne szkoleniowe programy pierwszej pomocy kierowane do nurków. Ponieważ kursy te są od siebie niezależne bywa, że treści i ćwiczenia w nich prezentowane pokrywają się. Kurs Ratownika Pierwszej Pomocy Medycznej w wypadkach nurkowych i kurs Pierwszej Pomocy w nurkowaniu stanowią przykład kursów zbiorczych. Dają one Instruktorom DAN wybór w przedstawianiu wiedzy i umiejętności w programie szkoleniowym DAN, a zarazem oszczędzają czas bez szkody dla umiejętności. Podczas gdy Kurs Szkolenia Ratownika Pierwszej Pomocy w wypadkach nurkowych obejmuje swym zakresem kursy: pomocy tlenowej, obsługi automatycznego defibrylatora oraz kurs pierwszej pomocy w stanach zagrożenia spowodowanych przez zwierzęta i rośliny morskie, to kurs DAN Pierwszej Pomocy w Nurkowaniu obejmuje programem również wiedzę z zakresu Zaawansowanego Ratownika Tlenowego.

 

aquKurs pierwszej pomocy tlenowej w wypadkach na wodzie stanowi szkolenie umiejętności rozpoznawania możliwych urazów związanych z pobytem w/na wodzie oraz udzielania pierwszej pomocy tlenowej do czasu przybycia służb medycznych (EMS) i/lub do chwili ewakuacji poszkodowanego do najbliższego punktu pomocy medycznej.

 

aedKurs Obsługi Automatycznego Defibrylatora (AED) stanowi wstępny poziom szkolenia nurków (i wykwalifikowanych osób nienurkujących) i uczy lepszego rozpoznawania objawów ostrzegających (zwiastunów) przed nagłym zatrzymaniem krążenia oraz zastosowania pierwszej pomocy na poziomie podstawowych zabiegów reanimacyjnych z zastosowaniem defibrylatora automatycznego do czasu przybycia służb medycznych (EMS) i/lub do chwili ewakuacji poszkodowanego do najbliższego punktu pomocy medycznej.

 

o2 Kurs Pierwszej Pomocy Tlenowej w wypadkach nurkowych stanowi podstawowy poziom szkolenia nurka (i wykwalifikowanych osób nienurkujących) rozwijający umiejętności lepszego rozpoznawania możliwych urazów związanych z nurkowaniem oraz udzielania pierwszej pomocy tlenowej do czasu przybycia służb medycznych (EMS) i/lub do chwili ewakuacji poszkodowanego do najbliższego punktu pomocy medycznej.

 

advZaawansowany Kurs Pierwszej Pomocy Tlenowej w wypadkach nurkowych jest programem szkoleniowym dla tych, którzy w ciągu minionych 12 miesięcy odbyli i zaliczyli kurs Pierwszej Pomocy Tlenowej DAN w wypadkach nurkowych. Ma za zadanie wyszkolić Ratowników Tlenowych DAN w umiejętności korzystania z zastawki dodatniego ciśnienia (np. MTV100) i/lub worka samorozprężalnego (BVM), stosownie do lokalnie obowiązujących przepisów i uregulowań.

 

hmlKurs pierwszej pomocy w stanach zagrozenia spowodowanych przez zwierzęta i rośliny wodne dotyczący urazów stanowi wstępny poziom szkolenia nurków (i wykwalifikowanych osób nienurkujących), aby rozpoznawać niebezpieczne rośliny i zwierzęta podwodnego świata, nauczyć rozróżniać możliwe urazy, udzielać właściwej pierwszej pomocy w tych przypadkach, a przede wszystkim jak unikać takich urazów.

 

BLS DANKurs DAN Basic Life Support (BLS) nie uczy jedynie jak prowadzić resuscytację, ale jak zapobiec sytuacji, w której poszkodowany będzie w takim stanie. Przykładowo krwotoki lub wstrząs mogą prowadzić do poważnych problemów z oddychaniem i krążeniem. Dzięki kursowi DAN będziesz wiedział jak zareagować w sytuacji wypadku

 

mo2rTlenowy Rebreather Medyczny (MO2R) powstał w celu dostarczania poszkodowanemu tlenu o wysokim stężeniu przez okres do ośmiu godzin przy użyciu jedynie małej butli tlenowej. Jest to duża korzyść dla przytomnego i oddychającego poszkodowanego nurka umożliwiając mu ciągłe oddychanie tlenem w sytuacji dużej odległości do ośrodka medycznego lub opóźnień w transporcie. Podczas kursu DAN MO2R Ratownicy Tlenowy DAN dowiedzą się, kiedy zasadne jest użycie Tlenowego Rebreathera Medycznego oraz jak go zmontować i używać. Dzięki Tlenowemu Rebreatherowi Medycznemu i przeszkolonym w jego używaniu nurkom, nurkowanie w odległych miejscach będzie bardziej bezpieczne niż kiedykolwiek.

 

DESProgram uznania DAN dla nurków zainteresowanych bezpieczeństwem nurkowania.

 

NEURO - nowy program szkoleniowy DAN

neuro

Kurs On-Site Neurological Assessment for Divers, jest zaawansowanym programem dla tych, którzy ukończyli kurs DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries w przeciągu ostatnich dwóch lat (24 miesięcy). Jego założeniem jest nauczenie Ratowników Tlenowych DAN jak przeprowadzać Badanie Neurologiczne dla Nurków.

źródło: https://www.daneurope.org/pol/polska_.htm

Darowizna na rzecz Safe Water Association

Kwota: PLN

Płatności obsługuje dotpay.pl

Bezpieczna Hańcza 1%

opp1proc